Հարկման համակարգ
Հարկման համակարգ

 

Շահութահարկ

Հարկ վճարողները. Հայաստանում շահութահարկ վճարում են ռեզիդենտները (ՀՀ-ում հիմնադրված կազմակերպություններ) և ոչ ռեզիդենտները (օտարերկրյա պետություններում հիմնադրված կազմակերպություններ):

Հարկվող շահույթ. շահութահարկը հաշվարկվում է հարկվող շահույթի հիման վրա, որն իրենից ներկայացնում է ապրանքների, ծառայությունների, ակտիվների և այլ գույքի վաճառքից ստացված ընդհանուր եկամտի և օրենքով նշված նվազեցումների դրական տարբերությունը:

Շահութահարկի դրույքաչափը. հարկվող շահույթի 18%-ը:

Ավելացված արժեքի հարկ

ԱԱՀ վճարողները այն ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք են, որոնք ՀՀ տարածքում իրականացնում են տնտեսական գործունեություն և կատարում են ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներ:

ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներ են.

ԱԱՀ-ի դրույքաչափը հարկվող շրջանառության 20% -ն է:

Շրջանառության հարկ

Շրջանառության հարկը փոխարինում է ԱԱՀ-ին և շահութահարկին իրավաբանական անձանց համար, և ԱԱՀ-ին` անհատ ձեռնարկատերերի համար:

Շրջանառության հարկ վճարողներ. շրջանառության հարկը կիրառվում է այն հարկ վճարողների նկատմամբ, որոնք ունեն նախորդ տարվա ապրանքների վաճառքից և ծառայությունների մատուցումից 115 միլիոն դրամը չգերազանցող եկամուտներ՝ որոշ բացառություններով:

Հարկվող օբյեկտ. հարկվող օբյեկտը հաշվետու ժամանակաշրջանի համար վաճառված ապրանքների և մատուցված ծառայությունների շրջանառությունն է և ստացված այլ եկամուտները: Հարկվող օբյեկտի որոշման համար եկամուտը ճանաչվում է հաշվեգրման մեթոդով:

Շրջանառության հարկի դրույքաչափերը. 

Եկամտի տեսակ

Դրույքաչափ

Առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից
ստացվող եկամուտներ

5%

Արտադրական գործունեությունից ստացվող եկամուտներ

3.5%

Վարձակալական վճար, տոկոս, ռոյալթի, անշարժ գույքի և ավտոտրանսպորտային միջոցների օտարումից ստացվող եկամուտներ

10%

Նոտարական գործունեությունից ստացվող եկամուտներ

10%

Այլ գործունեությունից ստացվող եկամուտ

5%


Եկամտային հարկ

Հարկ վճարողներ. Հայաստանում եկամտային հարկ վճարում են ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք: Ռեզիդենտ են համարվում այն անձինք, ովքեր հարկային տարում սկսած կամ ավարտվող ցանկացած տասներկու ամսվա ընթացքում Հայաստանում անցկացրել են 183 օր կամ ավելի, կամ որոնց կենսական շահերը գտնվում են ՀՀ-ում (տուն, ընտանիք, գույք և բիզնես) ՝ անկախ քաղաքացիությունից:

Եկամտային հարկի հարկման օբյեկտը. ՀՀ ռեզիդենտների համար հարկվող օբյեկտը հարկվող եկամուտն է, որը ստացվել է Հայաստանում և Հայաստանից դուրս, իսկ ոչ ռեզիդենտները եկամտային հարկի պարտավորություն են ունենում բացառապես հայկական աղբյուրներից ստացված եկամուտների գծով:

Եկամտային հարկի դրույքաչափը.

  2020թ.      Սկսած 2021թ. Սկսած 2022թ.  Սկսած 2023թ.

Անհատական 
եկամտային հարկ
 

23% 22% 21% 20%

 

Ակցիզային հարկ

Հարկման օբյեկտ. ակցիզային հարկը վճարվում է ակցիզային հարկի ենթակա ապրանքների ներմուծման և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադրված այդպիսի ապրանքների իրացման համար: Ակցիզային հարկը կիրառվում է ալկոհոլային խմիչքների, ծխախոտային ապրանքների և նավթամթերքների նկատմամբ:

Ակցիզային հարկի դրույքաչափը. կախված է ապրանքներից 

Գույքահարկ

Հարկման օբյեկտ. գույքահարկը հաշվարկվում և հավաքագրվում է տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից, և վճարվում է տարեկան երկու անգամ՝ հողի սեփականատերերի և պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի մշտական օգտագործողների կողմից: Հողի արժեքը որոշելու համար օգտագործվում է հողային կադաստր (գնահատման համակարգ):